(77) 480 12 92 | (32) 355 50 07

 

Jak uzyskać opiekę nad osobą starszą?

Każdemu z nas zależy na tym, aby zapewnić swoim rodzicom czy dziadkom opiekę na jak najwyższym poziomie. Niestety, nie zawsze mamy taką możliwość – nie posiadamy fachowej wiedzy, nie wiemy do kogo zgłosić się po pomoc lub po prostu mieszkamy zbyt daleko od siebie. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka przydatnych porad na ten temat.

Pomoc uzyskać możemy między innymi w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, które świadczą usługi opiekuńcze zarówno w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy, jak i w miejscu zamieszkania. Tego typu usługi przysługują osobom samotnym, które ze względu na swój wiek czy chorobę potrzebują pomocy innych osób. Przyznane mogą one zostać również tym, których rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych życiowych potrzeb, opiekę higieniczną oraz, w miarę możliwości, zagwarantowanie kontaktów z otoczeniem. Jeżeli chodzi natomiast o specjalistyczne usługi opiekuńcze, to dopasowane są one do specyficznych potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności czy rodzaju schorzenia i świadczone są przez osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie zawodowe.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje zakładów opiekuńczych: o profilu ogólnym, dla pacjentów w stanie wegetatywnym oraz dla osób wentylowanych mechanicznie. Te drugie udzielają opieki zdrowotnej przez całą dobę pacjentom z niekorzystnym rokowaniem. Przeznaczone są one dla tych osób, które nie wymagają hospitalizacji w zakładach intensywnej opieki, ale potrzebna jest im opieka pielęgniarska i lekarska oraz rehabilitacja. Jeżeli chodzi natomiast o trzeci rodzaj zakładów opiekuńczych, świadczą one usługi na rzecz osób obłożnie chorych z niewydolnością oddechową, które wymagają nieustannej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie jest niezbędna w ich przypadku hospitalizacja na oddziałach intensywnej terapii.

Osoby obłożnie i przewlekle chore mogą być poddane opiece długoterminowej, która odbywa się w domu pacjenta. Realizowana jest ona we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a jej celem jest zagwarantowanie niezbędnych świadczeń i przygotowanie zarówno chorego, jak i jego najbliższych do samoopieki i samopielęgnacji. Podstawą do objęcia osoby chorej pielęgniarską opieką długoterminową jest skierowanie wystawione przez lekarza i kwalifikacja pielęgniarki do objęcia pacjenta tego typu opieką. Do obowiązków pielęgniarki należy wówczas również współpraca oraz bieżące informowanie lekarza i pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej o najważniejszych zmianach w stanie zdrowia chorego i rozpoczęciu oraz zakończeniu udzielania świadczeń. Czas trwania opieki wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Gdy natomiast bliska nam osoba potrzebuje wyłącznie opieki doraźnej, skorzystać możemy z ubezpieczenia społecznego. Każdej osobie pracującej i podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje zasiłek opiekuńczy, gdy zachodzi konieczność zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności podjęcia opieki nad chorym członkiem rodziny. Tego typu zasiłek przysługuje przez nie więcej niż 14 dni w roku kalendarzowym.

"Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa lecz pracą i własnym wysiłkiem." - Albert Einstein

Copyright © 2022 Akces-praca.pl All Rights Reserved. Designed by LC GROUP